Thiền và Thiết kế

Tôi đã muốn viết về vấn đề này từ lâu nhưng phải đợi đến ngày hôm nay, trong tình trạng vừa nộp bài ngày hôm qua và trải qua hai cái đồ án, một cái có và một cái không có quan niệm trên, một cái phải nói là thành công và một cái phải… Continue reading Thiền và Thiết kế

Advertisements