Chúc 8/3 sư mẫu

Những việc sư mẫu làm suốt cuộc đời quả thật từ bi chẳng thể đo đếm được. Việc sư mẫu đẻ ra được sư phụ đười ươi cũng thiệt là vô tiền khoáng hậu, không thể nghĩ bàn ở trong thế giới này. Tháng này có hai ngày, một là ngày mừng cho phụ nữ,… Continue reading Chúc 8/3 sư mẫu

Advertisements

Thơ cảm ơn Heidegger

  một năm nghe tiếng hư vô tồn lưu để đó cho xô lạc lầm ngẫm đi ngẫm lại chữ sein xem lui xem tới cho tràn zeit tuôn cho mệnh cho tính điên cuồng tự sa tự vẫn abgrund lặng thầm nào sau ba tiếng trầm ngâm tính thể chân lý sâu thâm một đời… Continue reading Thơ cảm ơn Heidegger